Statut

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§26

Majątek i fundusze Stowarzyszenia stanowią:

 1. nieruchomości,

 2. ruchomości,

 3. fundusze,

 4. wartości niematerialne i prawne.

§27

 Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

  1. składki członkowskie,

  2. wpływy ze zbiórek publicznych oraz zapisów,

  3. darowizny,

  4. dotacje i subwencje,

  5. inne wpływy.

§28

Wszystkie dochody Stowarzyszenia przeznaczane są na działalność statutową i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków Stowarzyszenia.

 

§29

 1. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzy­szenia jest rok kalendarzowy.

 2. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego każdej jednostki organi­zacyjnej Stowarzyszenia wymaga zgody Zarządu.

§30

W ramach działalności Stowarzyszenia zabrania się:

  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

  1. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  1. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

  1. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe,

  1. udostępniania konta Stowarzyszenia w celu zbierania środków finansowych na indywidualne potrzeby.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§31

 1. Zmiana statutu lub podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,

 2. Wniosek o zmianę statutu może składać Zarząd Stowarzyszenia,

 3. Projekt zmian należy złożyć do Zarządu Stowarzyszenia co najmniej na 1 miesiąc przed Walnym Zebraniem Członków,

 4. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia,

 5. Po zakończeniu likwidacji likwidator zgłasza wniosek właściwemu sądowi rejestrowemu o skreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń.

 6. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie regulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7.04.1989r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*