Statut

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 7

Członkami Stowarzyszenia są:

 1. członkowie założyciele – osoby, które na zebraniu założycielskim podpisały statut Stowarzyszenia i przyjęły na siebie obowiązki realizacji celów i zadań Stowarzyszenia oraz dalszego jego rozwoju,

 2. członkowie zwyczajni – każda osoba, która zgłosiła pisemną deklarację do Stowarzyszenia w pełni akceptująca jego postanowienia i działalność, która uzyskała pisemną rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia,

 3. członkowie wspierający – każda osoba fizyczna, prawna, instytucja i organizacja społeczna, która zadeklarowała współdziałanie ze Stowarzyszeniem oraz pomoc materialną w realizacji jego celów,

 4. członkowie honorowi – każda osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.

Nabycie lub utrata członkowstwa

§8

 1. Nabycie i utrata członkostwa następuje z chwilą podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.

 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków.

 1. Utrata członkostwa następuje wskutek:

  1. pisemnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,

  2. likwidacji Stowarzyszenia,

  3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,

  4. śmierci członka,

  5. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,

  6. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnej uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

 1. Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia o utracie członkowstwa wskutek wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje wykluczonemu ze Stowarzyszenia prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały w tej sprawie.

Prawa i obowiązki członków

§ 9

  1. Członek zwyczajny ma prawo do:

  1. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,

  2. czynnego prawa wyborczego do władz i organów Stowarzyszenia, biernego prawa wyborczego do władz i organów Stowarzyszenia,

  3. zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 1. Członek wspierający ma prawo zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia i uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków.

 1. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.

 1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

  1. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

  2. aktywny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

  3. wykonywanie przyjętych na siebie obowiązków,

  4. akceptowanie nauki społecznej Kościoła Katolickiego oraz jej urzeczywistnianie w życiu codziennym.

5. Członek wspierający jest zobowiązany do wspierania działalności Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE I ORGANY STOWARZYSZENIA

§10

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków

 2. Zarząd

 3. Komisja Rewizyjna

§11

  1. Kadencja władz Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

 

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 1. Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji.

 1. Zmiana władz Stowarzyszenia w sposób określony w ust.3 nie może spowodować wymiany więcej niż 50% ich składu liczbowego określonego statutem.


§12

 1. Kandydatów do Władz Stowarzyszenia rekomendować może każdy zwyczajny członek stowarzyszenia, spośród członków stowarzyszenia, podając krótkie, ustne uzasadnienie kandydatury. Osoba rekomendowana musi wyrazić zgodę na kandydowanie do Władz Stowarzyszenia.

 2. Przed wyborem Władz Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków ustala w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, ilość osób, jaka wybierana będzie do składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, na kolejną kadencję.

 3. Władze Stowarzyszenia wybierane są spośród zgłoszonych kandydatur. Każdy członek Walnego Zebrania głosować może na taką ilość osób, wchodzących w skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, jaka został uprzednio ustalona.

 1. Prezesa, sekretarza i skarbnika Zarządu wybierają członkowie Zarządu w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Zarząd może wybrać także wiceprezesa.

 1. Przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie Komisji w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

 

Walne Zebranie Członków

§13

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Sto­warzy­szenia i zwoływane jest w trybie zwyczajnym i nad­zwyczaj­nym.

§14

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. ustalanie głównych kierunków działania Stowarzy­szenia,

 2. uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków,

 3. uchwalanie minimalnej wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej pobierania i podziału,

 4. wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym,

 5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 6. podejmowanie uchwał oraz wyrażanie opinii w sprawach szczególnej wagi związanych z materią objętą zakresem działania Stowarzyszenia,

 7. uchwalanie zmian statutu,

 8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu

 10. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego w Stowarzyszeniu i pozbawianie godności członka honorowego

 11. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zmian tych regulaminów

 12. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§15

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków winno odbywać się w pierwszym kwartale danego roku.

 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.

 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania poprzedniego zebrania.

 


§16


1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 4. w razie jednoczesnego ustąpienia większości członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

   1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania.

   1. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz o porządku obrad Zarząd zawiadamia członków, co naj­mniej 15 dni przed terminem Zgroma­dzenia

   1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§17

  1. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu lub zastępujący go członek Zarządu. Następnie dokonywany jest wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania Członków. Przewodniczący nie może być wybrany spośród ustępujących członków Zarządu.

Zarząd

§18

 1. Zarząd jest organem wykonawczo- zarządzającym Stowarzyszenia.

 2. W skład Zarządu wchodzi 3 do 7 osób- w tym Prezes, sekretarz i skarbnik. Zarząd może także do swego grona wybrać wiceprezesa oraz członków zarządu.

 3. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie

z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

§19

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu

 2. zarządzanie działalnością oraz gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia

 3. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, w tym podejmowanie decyzji o sposobach i formach pozyskiwania środków na działalność Stowarzyszenia

 4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków

 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków

 6. opracowywanie regulaminu pracy Zarządu

 7. ustalanie wzorcowego regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników zatrudnionych we wszystkich strukturach Stowarzyszenia

 8. przekazywanie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjnej

 9. przyjmowanie i skreślanie członków.

§20

  1. Tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

  2. Do wykonywania zadań wynikających z kompetencji własnych, Zarząd upoważniać może inne osoby. Upoważnienie wymaga formy pisemnej.

§21

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia wiceprezes.

 3. Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa i skarbnika.

 4. Do składania oświadczeń woli we wszystkich innych niż majątkowe sprawach, upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna

§22

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, w szczególności do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym z przewodniczącego, sekretarza i członków Komisji.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§23

  1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący.

 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu uchwalanego przez Walne Zebranie Członków.


§24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola i ocena całokształtu działalności Stowarzyszenia poprzez m.in. przedstawianie Zarządowi i Walnemu Zebraniu Członków uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań,

 3. składanie sprawozdań z własnej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie, bądź nieudzielenie, absolutorium Zarządowi,

 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu z podaniem uzasadnienia,

 6. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

 7. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,

 8. możliwość uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,

 9. informowanie właściwych organów o stwierdzonych naruszeniach prawa w działalności Stowarzyszenia,

 10. żądanie, w każdym czasie, informacji i dokumentów o bieżących pracach Zarządu Stowarzyszenia, w tym żądania od członków Zarządu pisemnych i ustnych wyjaśnień w badanych sprawach.

§25

  1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają z zastrzeżeniem postanowień §11 ust.2 zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decy­duje głos przewodniczącego zebrania.

  2. W sprawach bezpośrednio związanych z osobistym interesem członka władz Stowarzyszenia, nie bierze on udziału w głosowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*