Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH RODZIN

OŁÓWEK”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin „Ołówek” zwane dalej „Stowarzy­sze­niem” jest organi­zac­ją pozarządową, niedochodową i samo­pomo­cową, opartą na wartościach katolickich.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin „Ołówek” może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „Ołówek”.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności powiat kępiński oraz powiat ostrzeszowski.

 1. Siedzibą naczelnych władz Stowarzyszenia jest miasto Kępno.

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 3

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy niebędących członkami Stowarzyszenia.

 1. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

 1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 1. Majątek stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność statutową.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 4


Celem działania Stowarzyszenia jest:
 1. poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w sferze duchowej, społecznej, fizycznej i poznawczej,

 2. odkrywanie i rozwijanie talentów osób z niepełnosprawnością,

 3. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji i marginalizacji,

 4. integracja osób z niepełnosprawnością oraz osób pełnosprawnych,

 5. pomoc rodzinom osób z niepełnosprawnością wymagającym wsparcia moralnego i materialnego oraz pomoc w sprawach socjalno-bytowych o charakterze pozafinansowym,

 6. szerzenie kultury zdrowotnej, ochrony i promocji zdrowia,

 7. rozwijanie i propagowanie idei wolontariatu.

§ 5


Cele określone w § 4 Stowarzyszenie realizuje przez:
 1. organizowanie spotkań, festynów, wyjazdów, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wydarzeń kulturalnych i sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością mających na celu aktywizację osób z niepełnosprawnością i integrację ze społeczeństwem,

 2. wspieranie aktywności edukacyjnej, oświatowej, zdrowotnej, społeczno-kulturalnej osób z niepełnosprawnością,

 3. prowadzenie i organizowanie kształcenia ustawicznego dorosłych oraz pozostałych form kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych, zwłaszcza poprzez: organizację spotkań, warsztatów, konsultacji, kongresów, forum, konferencji, grup wsparcia, szkoleń,

 4. stwarzanie optymalnych warunków niezbędnych do rozwijania talentów osób z niepełnosprawnością poprzez organizację różnego typu warsztatów, spotkań, wydarzeń kulturalnych, wycieczek,

 5. organizowanie zajęć oraz spotkań o charakterze wypoczynkowym i towarzyskim dla osób z niepełnosprawnością oraz dla ich rodzin,

 6. uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych, szczególnie takich jak koncerty, festyny, seanse filmowe, sztuki teatralne, wystawy i inne wydarzenia kulturalne,

 7. inicjowanie i prowadzenie grup samopomocowych dla osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia,

 8. inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom osób z niepełnosprawnością, usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby z niepełnosprawnością w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych, udzielanie informacji, doradztwo w zakresie ochrony praw i interesów,

 9. organizowanie różnych form wypoczynku dla osób z niepełnosprawnością,

 10. współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, oświatowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami chrześcijańskimi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych,

 11. prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością,

 12. prowadzenie działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy potrzebnych na realizację celów statutowych,

 13. inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. PKD 85.51.Z      Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 2. PKD 85.52.Z      Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 3. PKD 85.59.B      Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 4. PKD 85.60.Z      Działalność wspomagająca edukację,
 5. PKD 86.90.A      Działalność fizjoterapeutyczna,
 6. PKD 86.90.E      Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 7. PKD 88.99 Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 8. PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 9. PKD 93.19 Z Pozostała działalność związana ze sportem,
 10. PKD 93.29 Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*